Email. shan at qshan dot com

Phone.  +1. 647. 271. 8533